Regulamin

  1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej psychodietetykaswidnica.pl, które w indywidualnych przypadkach podlegają pisemnym negocjacjom;

1.2 W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z usług naszego sklepu oraz składania zamówień, niezbędne jest korzystanie z jednej z następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome, Internet Explorer, Opera – Mozilla, Firefox, itd.

1.3 Sprzedawcą jest firma Alpocado Poradnia Dietetyczna Marzena Gąsior z siedzibą

ul. Jagiellońska 6/5, 58-100 Świdnica NIP 8841630287

REGON 381374372

Alpocado Poradnia Dietetyczna świadczy następujące usługi:

konsultacje online, konsultacje mobilne, analizę składu ciała, opracowywanie jadłospisów, warsztaty, wykłady, szkolenia.

1.4 Przed przystąpieniem do współpracy wymagane jest zapoznanie się z zakładką oferta oraz cennikiem.

1.5 Regulamin dotyczy konsultacji i usług wykonywanych bezpośrednio, za pośrednictwem Internetu oraz telefonicznych.

1.6 W przypadku konsultacji wymagane jest wcześniejsze wypełnienie dziennika żywienia oraz wywiadu żywieniowego, które są dostępne do pobrania w zakładce pliki do pobrania. W przypadku, gdy pacjent nie dostarczy danych dokumentów, najpóźniej do dnia wizyty, będą one wypełniane podczas czasu przeznaczonego na wizytę.

1.7 Poradnia zastrzega sobie prawo do odmówienia wykonania usługi w przypadku, gdy: udzielenie konsultacji lub wykonanie innej usługi może zagrażać życiu lub zdrowiu pacjenta, naruszałoby obowiązujące przepisy prawa regulamin Poradni Psychodietetycznej tel. 605071610 czy zasady etyki, dotyczyłoby osoby nieletniej nie posiadającej zgody opiekuna prawnego oraz gdy oczekiwania pacjenta nie są możliwe do zrealizowania.

1.8 Stosowanie się do zaleceń oraz korzystanie z wszelkich usług oferowanych przez Poradnię Psychodietetyczną jest dobrowolne i na własną odpowiedzialność pacjenta. Zaleca się, aby przed przystąpieniem do jakiegokolwiek programu dostępnego w Poradni Psychodietetycznej szczególnie gdy występują wątpliwości co do stanu zdrowia, skonsultować się ze swoim lekarzem.

1.9 W przypadku drobnych wątpliwości co do sposobu wypełnienia wymaganych kwestionariuszy czy przedstawionych przez Alpocado Poradnia Dietetyczna zaleceń lub jadłospisu udzielam krótkiego objaśnienia. Jeśli wątpliwości są większe konieczne jest zarezerwowanie wizyty kontrolnej na której udzielę dokładnej konsultacji.

1.10 Przed 8:00 i po 18:00, a także w niedziele i święta telefonów nie odbieram.

1.11 Dane osobowe oraz wszelkie informacje udostępnione przez pacjenta zostaną wykorzystane jedynie w celu indywidualnej oceny stanu zdrowia pacjenta, która umożliwi prawidłowe skomponowanie zaleceń, jadłospisów oraz świadczenie innych usług oferowanych przez Alpocado Poradnię Dietetyczną. Pacjent, opiekun prawny pacjenta lub osoba upoważniona mają prawo do wglądu do własnej dokumentacji prowadzonej przez Poradnię Psychodietetyczną.

Udostępniony adres e-mail lub adres do korespondencji będzie służył do przesyłania zaleceń odnośnie diety, jadłospisów, informacji odnośnie pomiarów i wizyt kontrolnych oraz informacji o nowościach oferowanych przez Poradnię Psychodietetyczną. Zgodnie z ustawą z dn.18.07.2002r. (Dz.U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną, klient/pacjent wyraża zgodę na otrzymywanie powyższych informacji na podany przez siebie adres e-mail. Podany adres e-mail nie zostanie udostępniony bądź odsprzedany osobom trzecim. Udzielona zgoda może być w każdej chwili wycofana poprzez przesłanie wiadomości na adres email alpocado1@gmail.com

1.12 Podane w ofercie ceny, są cenami brutto w walucie polskiej.

  1. Zakupy, płatności i dostawa

2.1 Wszystkie zamówienia w naszym sklepie są zamówieniami z obowiązkiem zapłaty;

2.2 Zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę;

2.3 Każdy klient wybierający sposób zapłaty przedpłatę na konto powinien w terminie 7 dni dokonać przelewu na konto 23114020040000340278074988, tytuł płatności: imię i nazwisko zamawiającego – nazwa usługi;

2.4 W przypadku przelewu wymagane jest wysłanie potwierdzenia przelewu na adres alpocado1@gmail.com 3 dni przed planowanym spotkaniem. Opłata musi być zgodna z cennikiem dostępnym na stronie i zawierać imię i nazwisko, adres oraz ilość wykupionych usług w przypadku oferty niestandardowej cena może być ustalona indywidualnie podczas kontaktu telefonicznego.

2.5 Każdą usługę staramy się uruchomić w terminie do 14 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na naszym koncie – zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi dostawa będzie niezwłoczna i nastąpi nie później niż do 30 dni;

2.6 Każda przesyłka jest starannie pakowana i zabezpieczona, jednak prosimy aby jej stan sprawdzić w chwili odbioru przy kurierze, a ewentualne uszkodzenie towaru prosimy zgłosić dostawcy, który jest zobowiązany spisać odpowiedni protokół zgłoszenia – prosimy o niezwłoczne zgłaszanie sprzedawcy wszelkich wad;

2.7 Dostępne w naszym sklepie metody płatności to:

– przelew zwykły

– payU.pl czyli bezpośredni transfer bankowy z kilkunastu najpopularniejszych banków w Polsce

– Mediraty

  1. Obowiązki Klienta

3.1 W przypadku zakupu usług dietetycznych Zamawiający wypełnia formularz z pytaniami (jest to wywiad żywieniowy) i tym samym dostarcza dane potrzebne do ułożenia diety, wraz z ewentualnymi odpowiedziami na pytania dodatkowe przesłane przez usługodawcę.

3.2 Klient dokonujący zakupu usług poprzez stronę internetową partnera handlowego (np. portal sprzedający kupony na kursy w ramach zakupów grupowych) wypełnia formularz kontaktowy, wraz z podaniem numeru kuponu i jego kodu zabezpieczającego i tym samym dostarcza dane potrzebne do uruchomienia kursu przez usługodawcę. Uruchomienie usługi następuje w momencie weryfikacji kuponu przez usługodawcę.

  1. Odstąpienie od umowy

4.1 Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (tj. Alpocado Poradnia Dietetyczna Marzena Gąsior ul. Jagiellońska 6/5, 58-100 Świdnica, e-mail:alpocado1@gmail.com lub telefon: 605 071 610 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (który dostępny jest poniżej), jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4.2 Skutki odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

4.3 Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

8) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

9) zawartej w drodze aukcji publicznej;

10) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

11) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

  1. Reklamacja

5.1 Reklamację prosimy zgłaszać na adres: Alpocado Poradnia Dietetyczna Marzena Gąsior ul. Jagiellońska 6/5, 58-100 Świdnica, lub e-mail: alpocado1@gmail.com

5.2 W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy określić, czy reklamacja opiera się na podstawie Ustawy  konsumenckiej, na podstawie rękojmi, a ponadto prosimy o opisanie:

–    zgłoszenie wady (usterki),

–    roszczenie,

–    dane, na które ma zostać wysłana odpowiedź (oczywiście jeżeli klient chce zachować formę wysyłkową);

5.3 Do każdej reklamacji ustosunkujemy się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni;

  1. Poufność i ochrona prywatności

6.1 Firma Alpocado Poradnia Dietetyczna jest właścicielem wszelkich zdjęć i opisów zamieszczonych w naszych ofertach, dlatego zabrania się ich kopiowania bez uprzedniej zgody;

6.2 Wszelkie dane uzyskane od kupującego będą wykorzystane wyłącznie do celu realizacji zamówienia, a  każdy klient ma prawo do ich wglądu.

  1. Postanowienia końcowe

7.1 Każdemu klientowi umożliwiamy prawo do indywidualnej negocjacji poszczególnych postanowień / warunków zakupu w drodze negocjacji danej oferty (w formie pisemnej);

7.2 Niniejszy regulamin sprzedawca wysyła do kupującego drogą elektroniczną w formie PDF, oraz udostępnia do kopiowania w celu zapisania treści na dysku lub nośniku zewnętrznym;

7.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego (oraz kodeksu postępowania cywilnego), a w stosunku do konsumentów również przepisy ustaw konsumenckich;

7.4 W celu realizacji umowy sprzedawca jest zmuszony do wykorzystania udostępnionych danych osobowych zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a po zrealizowaniu danej umowy dane zostaną niezwłocznie usunięte lub trwale zmodyfikowane.;

7.5 Wykonując obowiązek wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych informuje się o treści art. 24:

  1. W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, administrator danych jest obowiązany poinformować tę osobę o:

1) adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu i nazwisku,

2) celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,

3) prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

4) dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.

  1. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli:

1) przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania,

2) osoba, której dane dotyczą, posiada informacje, o których mowa w ust. 1;

7.6 W rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabrania się kopiowania naszych zdjęć i innych materiałów autorskich, a jednocześnie uprzedzamy o odpowiedzialności za naruszenia norm prawnych wynikających z ww. aktu prawnego;

7.7 W myśl art. 173 oraz 174 ustawy prawo telekomunikacyjne informujemy, że dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego są zbierane automatycznie. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Najczęściej włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Sklep zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów: id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie nie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Pliki Cookie można w każdej chwili usunąć ze swojego komputera, a także można także tak skonfigurować przeglądarkę, że nie wpuści ww. plików – w tym celu należy użyć ustawień przeglądarki internetowej (np. wpisując w wyszukiwarkę frazę „ustawienia prywatności dla przeglądarki XYZ”).

Świdnica, 20.11.2018

Poradnia może odmówić pacjentowi wykonania usługi lub konsultacji w przypadku, gdy:

Zachodzi przypuszczenie, że pacjent jest nieletni lub niepoczytalny;

udzielenie konsultacji lub wykonanie usługi naruszałoby obowiązujące przepisy prawa lub zasady etyki lub naruszało by prawa osób trzecich;

udzielenie konsultacji lub wykonanie usługi może zagrażać zdrowiu lub życiu pacjenta.

Usługi świadczone przez Poradnię, w tym usługi on-line nie stanowią diagnozy lekarskiej, konsultacji medycznej i nie mogą zastępować pacjentowi leczenia lub terapii, realizowanej przez podmiot prowadzący działalność leczniczą, w szczególności nie może zastępować konsultacji lekarskiej.

Poradnia nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z oferowanych usług spowodowany wadliwym funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych lub telekomunikacyjnych pacjenta lub Poradni, jak również za szkody powstałe z powodu wadliwego funkcjonowania urządzeń lub jego oprogramowania po stronie pacjenta lub Poradni.

Rozmowy telefoniczne pracowników Poradni z pacjentami oraz połączenia za pośrednictwem komunikatorów internetowych (np. Skype) mogą być nagrywane. W razie braku zgody pacjenta na nagrywanie, pacjent zobowiązany jest poinformować Poradnię przed wykupieniem usługi on-line.

Konsultacji nie stanowi zadanie pytania dotyczącego ceny usługi, danych firmy, kwalifikacji pracowników Poradni oraz innych treści, mających charakter techniczny i nie związanych z problemami dietetycznymi lub/i zdrowotnymi pacjenta.

Po pierwszej konsultacji, po uprzednim opłaceniu diety, Poradnia w terminie do 14 dni roboczych przesyła droga elektroniczną (pocztą e-mail) zamówienie dotyczące diety, zaleceń określonych dla pacjenta. Pacjent może również odebrać zamówienie osobiście  w ustalonym wcześniej terminie.

Poradnia zastrzega sobie prawo do zlecenia dodatkowych badań w celu dokonania dokładnej analizy przypadku. Jeżeli występują podejrzenia chorób, w związku z dolegliwościami pracownik może zlecić dodatkowe badania: m.in. badania krwi – genetyczne, nietolerancji pokarmowych, badania przeciwciał dotyczących podejrzewanych chorób, analiza moczu i kału, włosa, badania w kierunku pasożytów, bakterii, grzybów. Wiązać się to może z dodatkowymi kosztami, których wysokość zależna jest od złożoności problemu, ilości i jakości badań, obowiązujących na rynku cen.

W przypadku odmowy wykonania badań lub badań dodatkowych przez pacjenta lub nie wykonania zleconych badań Poradnia ma prawo zakończyć współpracę z pacjentem. Opłaty pobrane od pacjenta nie podlegają w takiej sytuacji zwrotom.

Pacjent przyjmuje do wiadomości, że Dietoterapia to proces złożony i długotrwałym. Dieta oraz suplementacja nie są przeznaczone do nieustannego stosowania bez kontroli Poradni. Zalecenia te są dostosowane do stanu pacjenta zgodnie z wiedzą z ostatniej konsultacji w Poradni. Poradnia nie ponosi odpowiedzialności za dłuższe stosowanie zaleceń/planu dietetycznego bez wiedzy i kontroli dietetyka Poradni.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Alpocado Poradnia Dietetyczna ul. Jagiellońska 6/5, 58-100 Świdnica, e-mail: alpocado1@gmail.com

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/następujących rzecz/y(*) / umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*):

– Data zawarcia umowy(*) / odbioru(*)  ……………………….;

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………………………………………………..;

– Adres konsumenta(-ów) ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….;

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

………………………………………………………………………………………………….

Data …………………………………

(*) Niepotrzebne skreślić.

0